ProBISWEB


undefined localization

Met ProBISWEB kunnen bureaus die zich bezig houden met inventarisaties, keuringen of inspecties hun werkzaamheden meer gestroomlijnd en sneller uitvoeren zonder kwaliteitsverlies.

Het systeem borgt uw kwaliteit omdat het ingesteld kan worden volgens uw eigen kwaliteitseisen. Je kunt configureren welke verplichtingen je wil inbouwen en op welke momenten deze nodig zijn. Zo vergeet dus nooit meer om foto’s te nemen of vragen te beantwoorden terwijl u op locatie bent.

Doe meer met je mensen - met ProBISWEB

Ook kan ProBISWEB een verbreding geven van uw werkveld. Je kunt gebruik maken van elke onderzoeksopzet die je wenst. Zo zijn er ook onderzoeksopzetten die geen bedrijfs/persoonscertificering vereisen.

Wij kunnen je standaard een sluitende oplossing bieden voor de meeste inspecties, keuringen en inventarisaties, maar als er nog specifieke wensen zijn? – dan helpen wij je graag!

Asbestinventarisatie


Precies het juiste voor je bedrijf.

Met jarenlange ervaring met ProBIS Asbest hebben we nu ook een web versie van onze software. Je kunt hier de zelfde 'totaal-oplossing' vinden die veel bedrijven al gebruiken op de PC.

ProBISWEB geeft je tools voor werkvoorbereiding, inventarisatie en rapportage met koppelingen voor LAVS, SMA-rt, Laboratoria en ook andere beheersystemen.

15 jaar in asbestinventarisatie

Jij hebt altijd de controle!

ProBISWEB is een systeem dat je helpt met de werkzaamheden tijdens Asbestinventarisatie. Je voorkomt overtypen en helpt fouten voorkomen.

Je geeft de controle nooit uit handen en daarmee heb je een verlengstuk van je bedrijf.

Als je kwaliteit wil borgen binnen je bedrijf, dan zijn er verschillende tools om dit mogelijk te maken op momenten waarop dit relevant is, zo is er bijvoorbeeld te controleren op het maken van foto's op locatie of bijvoorbeeld dat de rapporage door een 2de lezer gelezen is.

Groome Computer Solutions B.V.

Koppelenburgerweg 16

NL-6971AM BRUMMEN

0575 56 4450
https://groomecs.nl

ProBISWEB is een applicatie die eigendom is van Groome Computer Solutions B.V.

Voorwaarden en overeenkomsten

Voorwaarden en overeenkomsten

Voorwaarden en overeenkomsten
Algemene leveringsvoorwaarden van Groome Computer Solutions B.V. Gevestigd te Brummen

Waarin geregeld de rechtsverhouding tussen de onderneming van Groome Computer Solutions en zijn opdrachtgevers (de wederpartij) terzake automatiseringsopdrachten. Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Apeldoorn op 1 januari 2023 onder nummer:_____

1. Algemene leveringsvoorwaarden

Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen van computerprogrammatuur, alsmede op alle daarmee samenhangende werkzaamheden en overige dienstverlening, tenzij schriftelijk anders overeengekomen en mits Groome Computer Solutions B.V. hiervan uitdrukkelijk melding heeft gemaakt in aanbieding aan de cliënt.

2. Standaardprogrammatuur en gebruiksrecht

2.1 Standaardprogrammatuur omvat alle programmatuur die door Groome Computer Solutions B.V. aan cliënt is of wordt aangeboden, inclusief alle daarmee samenhangende documentatie , tenzij uitdrukkelijk blijkt dat er sprake is van maatwerk programmatuur, zulks schriftelijk door beide partijen vast te leggen.

Standaardprogrammatuur omvat ook alle faciliteiten die ingebouwd zijn in de standaardprogrammatuur op kosten, geheel of gedeeltelijk, van een specifieke klant. Dergelijke faciliteiten zijn, conform offerte, 100% eigendom van Groome Computer Solutions B.V. en, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders afgesproken met die specifieke klant, mogen bekendgemaakt aan- en gebruikt worden door andere gebruikers van de genoemde standaardprogrammatuur.

2.2 Alle door Groome Computer Solutions B.V. te leveren standaardprogrammatuur blijft eigendom van Groome Computer Solutions B.V.. Cliënt is niet bevoegd deze programmatuur te vervreemden of onder welke titel dan ook aan derden voor welk doel dan ook af te staan, dan wel door derden te doen gebruiken. Cliënt is slechts gerechtigd deze programmatuur voor eigen gebruik aan te wenden.

2.3 Cliënt draagt er zorg voor - en zal daar zijn personeel zodanig instrueren - dat de door Groome Computer Solutions B.V. aan hem geleverde standaardprogrammatuur en de daarin toegepaste know-how, niet aan derden bekend wordt.

2.4 Cliënt kan kopieën maken van standaardprogrammatuur, doch uitsluitend voor eigen "backup" gebruik en mits geen wijzigingen of weglatingen worden toegepast ten aanzien van merken, namen , nummers en andere herkenningstekens die bepalend zijn voor de eigendom en herkomst van de programmatuur.

2.5 Het vorenstaande geldt onverminderd in geval van verkoop of andere vormen van vervreemding van het computersysteem waarop standaard programmatuur van Groome Computer Solutions B.V. geïnstalleerd is, daaronder begrepen executoriaal beslag.

2.6 Indien (delen van) standaard programmatuur van Groome Computer Solutions B.V. door toedoen of nalaten van cliënt in bezit is gekomen van derden, verkrijgt Groome Computer Solutions B.V. het recht tot een onmiddellijk opeisbare boete, welke minimaal gelijk is aan het contractbedrag dat voor het gebruiksrecht van alle geleverde standaardprogrammatuur werd overeengekomen onverminderd het recht van Groome Computer Solutions B.V. terzake van schadevergoeding cliënt aan te spreken.

2.7 Groome Computer Solutions B.V. is bevoegd tot het nemen van programmatechnische dan wel systeemtechnische voorzorgsmaatregelen om ongeauthoriseerd kopiëren en gebruik van de standaard programmatuur van Groome Computer Solutions B.V. te voorkomen, doch vrijwaart cliënt daarmee niet van haar aansprakelijkheid terzake.

2.8 Een en ander geldt onverminderd indien door cliënt of in diens opdracht wijzigingen in de programmatuur zijn aangebracht.

2.9 Na ommekomst van een eventuele overeengekomen gebruiksduur verstuurt Groome Computer Solutions B.V. minstens 30 dagen vóór de expiratiedatum een offerte aan cliënt voor een licentieverlenging voor bepaalde- of onbepaalde tijd tegen de zelfde voorwaarden en tegen de alsdan bij Groome Computer Solutions B.V. geldende tarieven. Bij een positieve reactie van de cliënt op deze offerte wordt de licentie voor de geoffreerde tijd verlengd. Bij geen positieve reactie verloopt de gebruiksrecht van de cliënt.

3. Maatwerkprogrammatuur

3.1 De term maatwerkprogrammatuur omvat alle zelfstandig functionerende programmatuur die op bestelling van cliënt en volgens diens specificaties geheel door Groome Computer Solutions B.V. is ontworpen en vervaardigd. Opgeleverde maatwerk programmatuur is volledig eigendom van de cliënt. De term maatwerkprogrammatuur omvat echter niet faciliteiten die ingebouwd zijn in standaardprogrammatuur op kosten, geheel of gedeeltelijk, van een specifieke klant. Zoals uitgelegd in Artikel 3, worden dergelijke faciliteiten gezien als standaardprogrammatuur.

3.1.1 Het staat Groome Computer Solutions B.V. echter vrij gebruik te maken van de in de loop van het project ontwikkelde of opgedane ideeën, van systeemmethodieken of - technieken, betreffende de bewerking of behandeling van gegevens. Met andere woorden Groome Computer Solutions B.V. behoudt zich de industriële en intellectuele eigendom op de goederen of diensten voor.

3.1.2 Groome Computer Solutions B.V. behoudt zich de eigendom voor van alle door hem aan cliënt geleverde zaken of diensten totdat cliënt aan al zijn verplichtingen uit de gesloten overeenkomst heeft voldaan. Tevens geldt de voorbehouden eigendom voor de vorderingen, die Groome Computer Solutions B.V. tegen cliënt mocht verkrijgen wegens tekortschieten van cliënt in één of meer van zijn verplichtingen jegens Groome Computer Solutions B.V..

3.1.3 Zolang het eigendom van de geleverde maatwerk zaken niet op cliënt is overgegaan, mag deze de zaken niet verpanden of aan derden enig ander recht daarop verlenen, behoudens het hieronder in 3.1.5 bepaalde.

3.1.4 De cliënt is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van Groome Computer Solutions B.V. te bewaren.

3.1.5 Indien cliënt in de nakoming van zijn betalingsverplichtingen jegens Groome Computer Solutions B.V. tekortschiet of Groome Computer Solutions B.V. goede grond heeft te vrezen, dat hij in die verplichtingen zal tekortschieten, is Groome Computer Solutions B.V. gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken terug te nemen. Na terugneming zal cliënt worden gecrediteerd voor de marktwaarde, welke in geen geval hoger kan zijn dan de oorspronkelijke koopprijs, verminderd met de op de terugneming gevallen kosten.

3.1.6 Het is cliënt niet toegestaan, de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken in het kader van de normale bedrijfsuitoefening van zijn bedrijf aan derden te verkopen of over te dragen.

3.1.7 Indien er gerede twijfel bij Groome Computer Solutions B.V. bestaat omtrent de betalingscapaciteit van cliënt, is Groome Computer Solutions B.V. bevoegd de bezorging van goederen uit te stellen, totdat cliënt zekerheid voor de betaling heeft verschaft. Cliënt is aansprakelijk voor de door Groome Computer Solutions B.V. door deze vertraagde aflevering te lijden schade.

3.1.8 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is het gebruiksrecht van cliënt met betrekking tot de geleverde goederen of diensten beperkt tot de onderneming van cliënt. De goederen of diensten, geleverd door Groome Computer Solutions B.V., zullen niet zonder diens uitdrukkelijke toestemming aan derden ter beschikking mogen worden gesteld.

3.2 Groome Computer Solutions B.V. heeft voorts het recht aan derden het feit bekend te maken dat zij van cliënt de opdracht heeft gekregen tot uitvoering van het project.

3.3 Zolang niet de volledige koopsom is betaald behoudt Groome Computer Solutions B.V. het recht om opgeleverde programmatuur te blokkeren, zodat deze niet kan worden gebruikt.

4. Wederzijdse verplichtingen

4.1 Groome Computer Solutions B.V. verplicht zich tot geheimhouding tegenover derden aangaande zakelijke gegevens van cliënt die ter kennis komen van Groome Computer Solutions B.V. .

4.2 Cliënt verplicht zich tot geheimhouding tegenover derden aangaande de inhoud van alle overeenkomsten tussen cliënt en Groome Computer Solutions B.V..

4.3 Zolang cliënt door Groome Computer Solutions B.V. geleverde programmatuur ten gebruike ter beschikking heeft zal hij Groome Computer Solutions B.V. desgevraagd geen terzakedoende informatie onthouden, noch zal hij Groome Computer Solutions B.V. medewerkers de toegang tot het bedrijf van cliënt en in het bijzonder de computerruimten onthouden.

4.4 Cliënt en Groome Computer Solutions B.V. zullen gedurende het project en tijdens een periode van 6 maanden na voltooiing van het project over en weer niemand in enige hoedanigheid in dienst nemen of anderszins aan trekken, middellijk noch onmiddellijk die genoemde periode in enige hoedanigheid bij de andere partij in dienst is of was, tenzij dit schriftelijk of anders wordt overeengekomen.

5 Ontbinding

5.1 Cliënt wordt geacht in gebreke te zijn wanneer hij, na door Groome Computer Solutions B.V. schriftelijk in gebreke te zijn gesteld, niet, niet behoorlijk of niet tijdig aan enige verplichting, welke voor hem uit deze overeenkomst voortvloeit, voldoet.

5.2 Het in gebreke zijn van cliënt geeft Groome Computer Solutions B.V. de bevoegdheid zijn eigen verplichtingen op te schorten en niet eerder na te komen dan na voldoende zekerheidstelling door de cliënt of de overeenkomst als ontbonden te verklaren zulks ter beoordeling van Groome Computer Solutions B.V..

5.3 Indien door Groome Computer Solutions B.V. de overeenkomst als ontbonden wordt verklaard, alsmede in geval van faillissement, surséance van betaling, stillegging of liquidatie van het bedrijf van de cliënt, worden alle vorderingen van Groome Computer Solutions B.V. dadelijk en ten volle opeisbaar, zonder dat Groome Computer Solutions B.V. tot enige schadevergoeding of garantie gehouden is.

5.4 Ingeval sprake is van een overeenkomst van onbepaalde duur aangaande dienstverlening door Groome Computer Solutions B.V. aan cliënt kan de overeenkomst worden beëindigd door schriftelijke opzegging door cliënt of Groome Computer Solutions B.V. doch met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste 3 maanden vóór het einde van het lopende jaar.

6 Opschorting en vertraging

6.1 Cliënt is bevoegd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of te vertragen tot ten hoogste 6 maanden na de oorspronkelijk overeengekomen expiratiedatum, mits tussen cliënt en Groome Computer Solutions B.V. overeenkomst is bereikt omtrent de financiële vergoeding door cliënt aan Groome Computer Solutions B.V. terzake van de opschorting c.q. vertraging.

6.2 Een overeengekomen levertijd is geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient cliënt dus Groome Computer Solutions B.V. schriftelijk in gebreke te stellen.

7 Vrijwaringen en uitsluitingen

7.1 Groome Computer Solutions B.V. vrijwaart cliënt tegen aanspraken door derden op grond van eigendomsrecht, dan wel auteurs- of octrooirecht inzake de door Groome Computer Solutions B.V. geleverde programmatuur en/of documenten.

7.2 Cliënt vrijwaart Groome Computer Solutions B.V. tegen aanspraken door derden op grond van eigendomsrecht, dan wel auteurs- of octrooirecht inzake materiaal dat door cliënt aan Groome Computer Solutions B.V. is verstrekt en dat met toestemming en volgens instructies van cliënt door Groome Computer Solutions B.V. is gebruikt.

7.3 Cliënt vrijwaart Groome Computer Solutions B.V. voor aanspraken door derden die in opdracht van cliënt werkzaamheden verrichten ten behoeve van het project. Groome Computer Solutions B.V. is niet aansprakelijk voor kosten en/of schade die is ontstaan door toedoen of nalaten van cliënt of door cliënt bij het project betrokken derden. Voor zover Groome Computer Solutions B.V. zich op verzoek van cliënt inspanningen moet getroosten om dergelijke schade te herstellen dan wel verdere kosten en schade te voorkomen, zijn alle kosten daarvan voor rekening van cliënt.

7.4 Groome Computer Solutions B.V. aanvaardt aansprakelijkheid voor door cliënt geleden schade, die het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verbintenis, indien en voor zover deze aansprakelijkheid door zijn verzekering gedane uitkering.

7.5 Groome Computer Solutions B.V. is niet aansprakelijk voor kosten en schade ten gevolge van verminking, vernietiging of zoekraken van bestanden en andere informatiedragers van cliënt, daar deze immer worden geacht kopieën te zijn van de in het bezit van cliënt zijnde origineel.

7.6 Groome Computer Solutions B.V. verklaart, dat voor alle door Groome Computer Solutions B.V. ten behoeve van cliënt ingeschakelde personen wordt voldaan aan de Nederlandse Wettelijke verplichtingen ten aanzien van afdracht van sociale lasten en loonbelastingen en Groome Computer Solutions B.V. vrijwaart cliënt derhalve voor aanspraken door derden terzake.

7.7 Groome Computer Solutions B.V. is niet aansprakelijk wegens schending van octrooien, licenties of andere rechten van derden door het gebruik van gegevens, welke hem door of vanwege cliënt ter uitvoering van de opdracht zijn verstrekt.

7.8 Groome Computer Solutions B.V. is niet aansprakelijk indien de tekortkoming het gevolg is van overmacht.

7.9 De in dit artikel opgenomen beperkingen gelden niet indien de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Groome Computer Solutions B.V. of diens leidinggevende ondergeschikten.

8. Voltooiing project

8.1 De term Project omvat het geheel der uit te voeren werkzaamheden respectievelijk te verlenen diensten conform de uitsluitende specificatie in de door cliënt en Groome Computer Solutions B.V. ondertekende schriftelijke overeenkomst en de daarin voorkomende verwijzingen.

8.2 Het project is voltooid als de overeengekomen programmatuur en/of documenten door cliënt zijn geaccepteerd, dan wel de overeengekomen diensten zijn verricht, dan wel, indien geen sprake is van een te voren overeengekomen en door Groome Computer Solutions B.V. te leveren eindproduct, door het te bereiken van een tevoren overeengekomen expiratiedatum c.q. urensaldo.

8.3 De acceptatie kan door de cliënt niet worden tegengehouden wegens het geheel of gedeeltelijk nalaten van de cliënt van een acceptatietest.

8.4 Opgeleverde programmatuur wordt geacht afdoende door Groome Computer Solutions B.V. te zijn getest. Voor het testen is Groome Computer Solutions B.V. echter niet verder verantwoordelijk dan mogelijk is op basis van de door cliënt ter beschikking gestelde testgegevens.

8.5 Oplevering kan door de cliënt niet worden tegengehouden wegens het geheel of gedeeltelijk ontbreken van adequate testgegevens.

8.6 Voor zover gefaseerde oplevering is overeengekomen gelden alle punten van dit hoofdstuk onverminderd voor de met de fasering corresponderende delen van het project.

9. Meerwerk

9.1 Het ontstaan van meerwerk zal in een zo vroeg mogelijk stadium schriftelijk aan cliënt worden gemeld, doch in elk geval voorafgaande aan de uitvoering daarvan. Cliënt wordt geacht akkoord te zijn met de uitvoering van het meerwerk en de kosten daarvan , tenzij binnen 5 dagen na schriftelijke kennisgeving door Groome Computer Solutions B.V., de uitvoering door cliënt wordt tegengehouden. Meerwerk kan nimmer leiden tot ontbinding van de overeenkomst. Onder meerwerk dient tevens te worden verstaan: wijziging van de systeemanalyse nadat deze door de cliënt is goedgekeurd en de gevolgen van de wijzigingen in de systeemanalyse.

10. Garantie

10.1 Groome Computer Solutions B.V. garandeert de goede werking van de door Groome Computer Solutions B.V. aan cliënt geleverde programmatuur gedurende 6 maanden na gebruiksgerede oplevering. De garantie houdt in, dat significante afwijkingen van de overeengekomen specificaties die redelijkerwijs niet door de cliënt kon worden gesignaleerd in de periode voorafgaande aan de acceptatie als bedoeld in hoofdstuk 8 punten 8.2 en 8.3, door Groome Computer Solutions B.V. gratis worden hersteld.

11. Steunverlening

11.1 Mits nadrukkelijk in contract of afzonderlijk abonnement overeengekomen zal Groome Computer Solutions B.V. aan cliënt steun verlenen die redelijkerwijs noodzakelijk wordt geacht mag worden om een project te realiseren en de operationele continuïteit van het project te waarborgen gedurende 1 jaar.

11.2 Kwaliteit en kwantiteit van de dienstverlening zullen afzonderlijk omschreven en overeengekomen dienen te worden.

11.3 Groome Computer Solutions B.V. garandeert alsdan dat zij gedurende de normale kantooruren telefonisch bereikbaar zal zijn en dat de cliënt te woord zal worden gestaan door terzake kundig personeel van Groome Computer Solutions B.V..

11.4 Tevens verplicht Groome Computer Solutions B.V. zich om gedurende de looptijd van de steunverplichting cliënt regelmatig te informeren over vernieuwingen en verbeteringen die relevant zijn voor cliënt en om die desgevraagd te leveren tegen de alsdan overeengekomen prijzen en condities.

11.5 Groome Computer Solutions B.V. is niet gerechtigd een dergelijke steunverlening te weigeren, tenzij cliënt heeft verzuimd om een daartoe strekkend contract of abonnement met Groome Computer Solutions B.V. af te sluiten voorafgaand aan de datum van voltooiing van het project.

11.6 Cliënt is bevoegd om Groome Computer Solutions B.V. van haar steunverplichting te ontslaan van 1 januari tot en met 30 september van elk jaar, doch verspeelt daarmee het recht om Groome Computer Solutions B.V. opnieuw tot steun te verplichten.

12. Prijzen en tarieven

12.1 Alle prijzen en tarieven van Groome Computer Solutions B.V. zijn exclusief BTW. en overige heffingen van overheidswege.

12.2 Groome Computer Solutions B.V. is gerechtigd prijsverhogingen in de productiefactor door te berekenen. Indien de prijsverhoging meer dan 25% is, heeft de cliënt het recht de overeenkomst te ontbinden. Indien cliënt consument is, kan hij, indien een prijsverhoging plaatsvindt gedurende de eerste drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, de overeenkomst ontbinden, ongeacht het percentage van de verhoging.

12.3 Voor projecten met een doorlooptijd van meer dan 12 maanden en afgesloten tegen een vaste prijs, mag telkens na verloop van 12 maanden het dan resterende door te berekenen deel van het totale contractbedrag worden geïndexeerd conform de aanpassing van de prijzen en tarieven als onder ad. 12.2. bedoeld en doorgevoerd in de voorliggende 12 maanden.

12.4 Cliënt is verplicht de prijs binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur te voldoen zonder toepassing van enige wettelijke compensatie.

12.5 Bij gebreke van tijdige betaling is cliënt een vertragingsrente verschuldigd van 4% van het factuurbedrag per maand.

12.6 Door cliënt gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen, die het langst openstaan, zelfs al vermeldt cliënt, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

13 Betaling

13.1 Alle betalingen zullen moeten geschieden bij aflevering of voor goederen bestemd om door Groome Computer Solutions B.V. bedrijfsvaardig te worden opgeleverd, na de bedrijfsvaardige opstelling dan wel voor diensten na voltooiing van de dienstverrichting.

13.2 Alle betalingen moeten zonder aftrek of schuldvergelijking geschieden ten kantore van Groome Computer Solutions B.V. of op een door Groome Computer Solutions B.V. aan te wijzen bankrekening.

13.3 Indien de afnemer niet binnen de overeengekomen termijnen betaalt, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft Groome Computer Solutions B.V. zonder enige ingebrekestelling het recht de afnemer over het gehele verschuldigde bedrag 4% rente per maand van de vervaldag af in rekening te brengen, onverminderd de Groome Computer Solutions B.V. verder toekomende rechten, waaronder het recht op de afnemer alle op de invordering vallende kosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke incasso kosten, de laatste ten belopen van tenminste 10% van het in te vorderen bedrag met een minimum van 50.- Euro te verhalen.

14 Toepasselijk recht en geschillen

14.1 Op elke overeenkomst tussen cliënt en Groome Computer Solutions B.V. is steeds het Nederlandse recht van toepassing.

14.2 Alle geschillen, waaronder begrepen die geschillen, welke slechts door één partij als zodanig worden beschouwd, welke tussen Groome Computer Solutions B.V. en een afnemer mochten ontstaan naar aanleiding van een door Groome Computer Solutions B.V. met een afnemer afgesloten overeenkomst of nadere overeenkomsten zullen behoudens de bevoegdheid van partijen om beslissingen van de president van de Arrondissementsrechtbank, tenzij de Kantonrechter bevoegd is om van het geschil kennis te nemen, rechtdoende in kort geding, uit te lokken, ter keuze van Groome Computer Solutions B.V. hetzij aan de uitspraak van de gewone rechter in de vestigingsplaats of het arrondissement van Groome Computer Solutions B.V., of aan het oordeel van een scheidsgerecht worden onderworpen. Dit scheidsgerecht wordt benoemd overeenkomstig de statuten van de Raad van Arbitrage voor Metaalnijverheid en handel te ‘s-Gravenhage en doet, met inachtneming van de statuten van die Raad uitspraak. Indien de afnemer een geschil aanwezig acht en dit aanhangig wil maken, zal hij zulks aan Groome Computer Solutions B.V. schriftelijk en met een omschrijving van het geschil moeten kenbaar maken, in welk geval Groome Computer Solutions B.V. binnen 14 dagen daarna aan de afnemer schriftelijk zijn keuze als bovenomschreven moet bepalen, bij gebreke waarvan de afnemer gerechtigd is de keuze te doen

VOORWAARDEN VAN TOEPASSING OP ONDERHOUD VAN "STANDAARD" PROGRAMMAPRODUCTEN

Groome Computer Solutions B.V. zal ten behoeve van gebruiker de programmatuur, zoals gespecificeerd in de overeenkomst, onderhouden en gebruiker ondersteuning verlenen overeenkomstig de bepalingen van deze voorwaarden.

1.      Aard van de werkzaamheden

Onder onderhoud wordt verstaan:

1.1. Het terbeschikking stellen van modificaties die door Groome Computer Solutions B.V. ter verbetering van de kwaliteit van de programmatuur noodzakelijk worden geacht, alsmede van duidelijke instructies voor de implementatie daarvan. Deze modificaties zullen functioneel geen beperkingen van de gebruiksmogelijkheden tot gevolg hebben, behoudens voorafgaande goedkeuring van de gebruiker.

1.2. Het onderzoek van onvolkomenheden in de programmatuur, die door gebruiker als zodanig bij Groome Computer Solutions B.V. wordt aangemeld, waarbij onder onvolkomenheden worden verstaan: fouten en gebreken of het op andere wijze niet functioneren overeenkomstig de door Groome Computer Solutions B.V. verstrekte documentatie.

Een onvolkomenheid wordt onderzocht op voorwaarde dat :

·         gebruiker bij de aanmelding gebruik maakt van het laatste door Groome Computer Solutions B.V. voor dat doel aan hem medegedeelde procedure;

·         het reproduceerbaar is;

·         het zich voordoet in een versie van de programmatuur die op dat moment door Groome Computer Solutions B.V. onderhouden wordt en gebruiker alle door Groome Computer Solutions B.V. verstrekte modificaties in die versie heeft aangebracht;

·         gebruiker alle door Groome Computer Solutions B.V. noodzakelijk geachte informatie verstrekt over de omstandigheden waaronder de onvolkomenheid zich heeft voorgedaan.

1.3. Het verstrekken aan gebruiker van de resultaten van het onder 1.2. bedoelde onderzoek in een van de volgende vormen naar keuze van Groome Computer Solutions B.V.:

·         de verbetering van de onvolkomenheid;

·         een voorlopige oplossing voor het door de onvolkomenheid veroorzaakte probleem (een zgn. “by-passof work-around”), indien de urgentie dit noodzakelijk maakt of indien verbetering van de onvolkomenheid technisch onmogelijk of economisch niet verantwoord is;

·         motivering waarom de onvolkomenheid niet voor verbetering of voorlopige oplossing niet in aanmerking komt.

Het aanbrengen van de verbetering of voorlopige oplossing zal, al naar de omstandigheden ter beoordeling van Groome Computer Solutions B.V., hetzij door de gebruiker hetzij door Groome Computer Solutions B.V. geschieden.

1.4 Onverminderd het in artikel 2 bepaalde is Groome Computer Solutions B.V. gerechtigd het onderhoud van een versie te beëindigen één jaar na aankondiging van de er op volgende versie of van een nieuwe release.

Onder ondersteuning wordt verstaan:-

1.5 Het desgevraagd geven van telefonische adviezen over het gebruik van de programmatuur.

1.6 Het desgevraagd verlenen van hulp per telefoon of, indien Groome Computer Solutions B.V. dit noodzakelijk acht, ter plaatse bij gebruiker bij het opsporen van de oorzaak van problemen bij het gebruik van de programmatuur, indien deze problemen veroorzaakt worden door een fout in de programmatuur, die overeenkomstig artikel 1.2 is aangemeld.

1.7 Het ter beschikking stellen van nieuwe standaardversies en releases van functioneel gelijkwaardige programmatuur.

1.8 Het beschikbaar houden van een deskundige, die in staat is nieuwe medewerkers van gebruiker op te leiden in het gebruik van de programmatuur.

1.9 Het beschikbaar houden van een deskundige, die in staat is om, indien gebruiker wijzigingen in of toevoegingen aan applicatie-programmatuur waarop deze voorwaarden van toepassing zijn wenst, gebruiker daarover te adviseren, een kostenbegroting en een hierop gebaseerde aanbieding daarvoor te maken en de realisatie daarvan te verzorgen.

1.10 Gebruiker zal de apparatuur, de programmatuur en gegevensbestanden voor zover nodig ten behoeve van het onderhoud en/of de ondersteuning gedurende een voldoende aantal al dan niet aan een gesloten uren kosteloos ter beschikking te stellen aan Groome Computer Solutions B.V..

2 Duur van de overeenkomst

2.1 De onderhoudsovereenkomst wordt aangegaan voor de rest van het kalenderjaar waarin de overeenkomst is aangegaan of verlengd en wordt telkens stilzwijgend verlengd voor een opvolgende periode van één jaar, tenzij één der partijen de onderhoudsovereenkomst met inachtneming van een opzegtermijn tegen het einde van een lopende periode bij aangetekende brief heeft opgezegd. Bij kennisgeving door de gebruiker van de beëindiging van het gebruiksrecht van de programmatuur wordt de onderhoudsovereenkomst per eerstvolgende vervaldatum beëindigd, zulks met inachtneming van de opzegtermijn.

2.2 De door beide partijen bij toepassing van dit artikel in acht te nemen opzegtermijn bedraagt tenminste drie maanden.

3 Tijd en Plaats

3.1 Alle werkzaamheden zullen door Groome Computer Solutions B.V. worden verricht binnen zijn normale werktijden.

3.2 Alle werkzaamheden zullen door Groome Computer Solutions B.V. worden verricht in zijn eigen bedrijfsruimten, tenzij de aard van de werkzaamheden naar het oordeel van Groome Computer Solutions B.V. vereist, dat zij bij gebruiker of elders worden verricht.

4 Vergoedingen

4.1 De overeengekomen vergoeding geldt voor de werkzaamheden en diensten als omschreven in artikel 1.

4.2 Daarnaast zullen in rekening worden gebracht tegen de dan geldende tarieven van Groome Computer Solutions B.V.:

·         Informatiedragers, zoals magnetische media, die in verband met de verrichte werkzaamheden aan gebruiker worden geleverd;

·         opleidingen die in opdracht van gebruiker worden gegeven;

·         werkzaamheden die Groome Computer Solutions B.V. in opdracht van gebruiker verricht in verband met wijzigingen in en toevoegingen aan de programmatuur;

·         wachttijden, indien een medewerker van Groome Computer Solutions B.V. bij gebruiker niet terstond op de afgesproken tijd met de werkzaamheden kan beginnen of deze niet continu kan uitvoeren ten gevolge van aan de gebruiker toe te rekenen oorzaken;

·         hulp in geval dat een probleem niet veroorzaakt werd door een fout in de programmatuur.

4.3 Vergoedingen zijn gebaseerd op het loon- en prijspeil alsmede op de prijs van het aantal licenties van de desbetreffende standaardprogrammatuur op de datum van de overeenkomst of de formele verlenging daarvan. Zij kunnen worden aangepast aan eventuele wijzigingen van bedoeld loon- en prijspeil en prijslijst.

4.4 De voor het onderhoud verschuldigde vergoeding is in de overeenkomst vermeld. De vergoeding is exclusief de verschuldigde omzetbelasting en andere tegenwoordige en toekomstige heffingen van overheidswege.

5 Betaling

5.1 De vergoeding voor het onderhoud is bij vooruitbetaling verschuldigd.

5.2 Alle betalingen moeten zonder aftrek of schuldvergelijking geschieden ten kantore van Groome Computer Solutions B.V. of op een door Groome Computer Solutions B.V. aan te wijzen bankrekening, binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij Groome Computer Solutions B.V. anders heeft bedongen.

5.3 Indien de gebruiker niet binnen overeengekomen termijnen betaalt, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft Groome Computer Solutions B.V. zonder enige ingebrekestelling het recht de gebruiker voor het gehele verschuldigde bedrag 4% rente per maand van de vervaldatum af in rekening te brengen, onverminderd Groome Computer Solutions B.V. verder toekomende rechten. In geval van betalingsverzuim van de gebruiker heeft Groome Computer Solutions B.V. het recht om op de gebruiker alle op de invordering vallende kosten, waaronder zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke incassokosten, de laatste ten belope van tenminste 10% van het in te vorderen bedrag met een minimum van 50,- Euro te verhalen.

6 Diensten van gebruiker

Gebruiker zal passende maatregelen nemen ter voorkoming van schade aan apparatuur, gegevensbestanden, goederen en fabricageprocessen en van letsel aan personen, die zouden kunnen ontstaan ten gevolge van de door Groome Computer Solutions B.V. te verrichten werkzaamheden.

7 Geheimhouding

Partijen zullen geheimhouding in acht nemen ten aanzien van alle gegevens, feiten en gebeurtenissen waarvan zij kennis nemen in verband met de overeenkomst en de uitvoering daarvan en waarvan de bekendmaking de belangen van de andere partij kan schaden.

8 Aansprakelijkheid

Voor zover zulks elders in deze voorwaarden niet nadrukkelijk anders is geregeld, aanvaardt Groome Computer Solutions B.V. aansprakelijkheid voor overlijden, voor persoonlijk letsel en voor materiële schade aan installaties en eigendommen van gebruiker en van derden tot ten hoogste 450.000,- Euro in totaal per gebeurtenis. Groome Computer Solutions B.V. is echter uitsluitend aansprakelijk, voor zover het overlijden het letsel of de schade is veroorzaakt bij of in verband met de werkzaamheden, die ingevolge de betreffende overeenkomst onder de verantwoordelijkheid van Groome Computer Solutions B.V. dienden plaats te vinden, en tevens het gevolg is van schuld van personen van wie Groome Computer Solutions B.V. zich bij de uitvoering van die werkzaamheden heeft bediend (en in redelijkheid aan Groome Computer Solutions B.V. kan worden toegerekend).Voor alle overige schade, direct of indirect, daaronder begrepen het verloren gaan van informatie, waarvoor Groome Computer Solutions B.V. in deze voorwaarden de aansprakelijkheid niet uitdrukkelijk heeft aanvaard, zullen Groome Computer Solutions B.V. en zijn leveranciers niet aansprakelijk zijn. Gebruiker vrijwaart Groome Computer Solutions B.V. en zijn leveranciers te dezer zake tegen alle verdergaande aanspraken van derden.

9 Opschorting, beëindiging, ontbinding

9.1 In geval van overmacht en andere omstandigheden van zodanige aard, dat naar redelijkheid en billijkheid nakoming van de overeenkomst niet kan worden gevergd, zal de uitvoering voor het desbetreffende gedeelte worden opgeschort. Partijen zullen elkaar zo spoedig mogelijk schriftelijk van dergelijke omstandigheden op de hoogte stellen.

9.2 Indien de opschorting meer dan 6 maanden heeft geduurd of vast staat dat deze tenminste 6 maanden zal duren, kan elk van beide partijen de overeenkomst bij aangetekend schrijven met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen, zonder dat beide partijen daarbij over en weer tot vergoeding van enige schade gehouden zullen zijn.

9.3 Mocht de gebruiker een van zijn verplichtingen jegens Groome Computer Solutions B.V. niet nakomen, hetzij surséance van betaling aanvragen hetzij in staat van faillissement geraken, dan heeft Groome Computer Solutions B.V. het recht, zonder dat nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst vereist, de uitvoering van de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te schorten en/of deze geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren, onverminderd andere hem wettelijk toekomende rechten.

10 Geschillen

Alle geschillen, waaronder begrepen die geschillen, welke slechts door één partij als zodanig worden beschouwd, welke tussen Groome Computer Solutions B.V. en gebruiker mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst of nadere overeenkomsten zullen behoudens de bevoegdheid van partijen om beslissingen van de president van de Arrondissementsrechtbank rechtdoende in kort geding, uit te lokken, aan de uitspraak van de gewone rechter in de vestigingsplaats of het arrondissement van Groome Computer Solutions B.V., tenzij de Kantonrechter bevoegd is om van het geschil kennis te nemen of, indien beide partijen dit wensen, aan het oordeel van een scheidsgerecht worden onderworpen. Dit scheidsgerecht wordt benoemd overeenkomstig de statuten van de Raad van Arbitrage voor Metaalnijverheid en handel te ‘s-Gravenhage en doet, met inachtneming van de statuten van die Raad uitspraak. Indien één der partijen een geschil aanwezig acht en dit aanhangig wil maken, zal hij zulks aan de andere partij schriftelijk en met een omschrijving van het geschil kenbaar moeten maken.

11 Algemeen

11.1 Wijzigingen in deze voorwaarden of aanvullingen hierop zijn slechts geldig voorzover deze schriftelijk zijn overeengekomen. In geval van nietigheid van één of meer bepalingen in deze voorwaarden zullen de overige bepalingen nog van kracht blijven.

11.2 Partijen zullen over de nietige bepalingen overleg plegen teneinde een vervangende regeling te treffen, in dier voege dat in zijn geheel de strekking van de overeenkomst behouden blijft.

11.3 Gebruiker mag niet zonder schriftelijke toestemming van Groome Computer Solutions B.V. rechten en verplichtingen, welke voortvloeien uit de overeenkomst, aan derden overdragen.

11.4 De overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht.

VOORWAARDEN VAN TOEPASSING OP HET VERLENEN VAN EEN GEBRUIKSRECHT VAN "STANDAARD" PROGRAMMAPRODUCTEN
1 Onderwerp

Groome Computer Solutions B.V. stelt aan de gebruiker de in de overeenkomst omschreven standaard programmaproducten ter beschikking en verleent hem het niet-exclusieve en niet-overdraagbare recht deze te gebruiken overeenkomstig de bepalingen van deze voorwaarden.

2 Specificaties

2.1 De specificatie van de standaard programmaproducten, de prijzen, de steunverlening en de specifieke voorwaarden, staan vermeld in de overeenkomst.

2.2 Wanneer hier van ‘standaard programmaproducten’ wordt gesproken, wordt daaronder telkens mede alle in verband met een programma verstrekte documentatie verstaan.

3 Eigendom

Het eigendomsrecht, alsmede alle rechten van intellectueel eigendom van alle door Groome Computer Solutions B.V. aan gebruiker ter beschikking gestelde standaard programmaproducten blijven zowel voor de duur van de met gebruiker gesloten overeenkomst als na afloop daarvan bij Groome Computer Solutions B.V. of bij een derde, die Groome Computer Solutions B.V. heeft gemachtigd de standaard programmaproducten aan gebruiker ter beschikking te stellen.

4 Gebruiksrecht

4.1 Het ingevolge deze voorwaarden verleende gebruiksrecht heeft betrekking op de standaard programmaproducten, bijbehorende materialen en op alle door deze standaard programmaproducten geboden toepassingsmogelijkheden overeenkomstig de functiespecificaties per de datum van verstrekking.

4.2 Het in voorgaande lid bedoelde gebruiksrecht is exclusief en mag niet worden overgedragen. De gebruiker mag de standaard programmaproducten geheel noch gedeeltelijk aan derden verstrekken of openbaar maken.

4.3 Het gebruiksrecht is beperkt tot het voor eigen gebruik aanwenden van de standaard programmaproducten.

4.4 Indien evenwel de standaard programmaproducten tijdelijk niet op het computersysteem waarop ze geïnstalleerd werden, gebruikt kunnen worden als gevolg van aan het computersysteem te wijten omstandigheden, is gebruiker gerechtigd voor de duur van de periode waarover het gebruik niet mogelijk is, de standaard programmaproducten te gebruiken op een ander computersysteem. Direct na beëindiging van het gebruik op laatstbedoeld computersysteem zal gebruiker er voor zorgdragen dat de standaard programmaproducten volledig uit dit systeem worden verwijderd.

4.5 Gebruiker heeft het recht de standaard programmaproducten geheel of gedeeltelijk voor eigen "backup" gebruik te reproduceren. Het gereproduceerde materiaal moet dezelfde aanduidingen ten aanzien van het intellectuele eigendomsrecht van herkenningstekens, merken en nummers dragen als op de originelen zijn vermeld.

5 Duur en beëindiging

5.1 Het gebruiksrecht treedt in werking op de datum, waarop de standaard programmaproducten worden verstrekt en eindigt op de datum als vermeld in de overeenkomst of anders voor onbeperkte duur.

5.2 Na ommekomst van een eventuele overeengekomen gebruiksduur verstuurt Groome Computer Solutions B.V. minstens 30 dagen vóór de expiratiedatum een offerte aan cliënt voor een licentieverlenging voor bepaalde- of onbepaalde tijd tegen de zelfde voorwaarden en tegen de alsdan bij Groome Computer Solutions B.V. geldende tarieven. Bij een positieve reactie van de cliënt op deze offerte wordt de licentie voor de geoffreerde tijd verlengd. Bij geen positieve reactie verloopt het gebruiksrecht van de cliënt.

5.3 Bij beëindiging van de overeenkomst is de gebruiker verplicht de onder deze overeenkomst verstrekte standaard programmaproducten en de aangemaakte kopieën direct te vernietigen of binnen één maand na beëindiging van de overeenkomst aan Groome Computer Solutions B.V. terug te geven eventueel voor installatie op een ander computersysteem. Het voldoen aan deze verplichting zal gebruiker aan Groome Computer Solutions B.V. binnen 10 dagen schriftelijk bevestigen.

6 Vergoeding

De door gebruiksrecht verschuldigde vergoeding is in de overeenkomst vermeld. De vergoeding is exclusief de verschuldigde omzetbelasting en andere tegenwoordige en toekomstige heffingen van overheidswege.

7 Geheimhouding

Gebruiker zal alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen treffen om de inhoud en de toepassingsmogelijkheden van de standaard programmaproducten geheim te houden. Groome Computer Solutions B.V. zal alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen treffen met betrekking tot alle gegevens van gebruikers, waarvan kennis wordt genomen en die als vertrouwelijk worden beschouwd. De in dit artikel genoemde verplichtingen van gebruiker en Groome Computer Solutions B.V. blijven onverminderd gelden na beëindiging van de overeenkomst.

8 Rechten van Derden

8.1 In geval van enige beweerde inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van derden vrijwaart Groome Computer Solutions B.V. gebruiker tegen alle aanspraken van die derden mits Groome Computer Solutions B.V. van deze aanspraken direct schriftelijk op de hoogte wordt gesteld en gebruiker aan Groome Computer Solutions B.V. de nodige volmachten, informatie en medewerking verleent om zich zonodig op naam van gebruiker tegen die aanspraken te verweren.

8.2 Ingeval wordt vast gesteld dat een door Groome Computer Solutions B.V. ter beschikking gesteld standaard programmaproduct inbreuk maakt op enig intellectueel eigendomsrecht en gebruiker daardoor het recht wordt ontzegd, zal Groome Computer Solutions B.V. voor zijn rekening en te zijner keuze: Hetzij zorgen dat gebruiker alsnog het recht verkrijgt het gebruik voort te zetten; Hetzij het inbreuk makende deel wijzigen of vervangen door een ander deel met gelijkwaardige gebruiksmogelijkheden, dat geen inbreuk maakt. Indien geen der mogelijkheden redelijkerwijs ter beschikking van Groome Computer Solutions B.V. staan, heeft Groome Computer Solutions B.V. het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen.

8.3 Groome Computer Solutions B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor inbreuken, die veroorzaakt worden door het gebruik van door hem verstrekte standaard programmaproducten in samenhang met niet door hem geleverde goederen of ter beschikking gestelde producten. Hij aanvaardt evenmin aansprakelijkheid indien door hem verstrekte standaard programmaproducten op een andere wijze worden gebruikt, dan waarvoor zij zijn ontwikkeld of bestemd, noch indien de door hem verstrekte standaard programmaproducten door gebruiker of door derden zijn gewijzigd en/of aangevuld.

8.4 Terzake van inbreuk op enige aan derden toekomend intellectueel eigendomsrecht is Groome Computer Solutions B.V. tot niets meer en niets anders gehouden dan tot het in lid. 8.2 van dit artikel bepaalde.

9 Opleiding en Begeleiding

9.1 Na onderling overleg kan Groome Computer Solutions B.V. tegen geldende voorwaarden en tarieven een aantal personeelsleden van gebruiker opleiden teneinde kennis te laten nemen van standaard programmaproducten.

9.2 Na onderling overleg kan Groome Computer Solutions B.V. aan gebruiker tegen geldende voorwaarden en tarieven personeel beschikbaar stellen ter begeleiding bij het voorbereiden en het in gebruik nemen van standaard programmaproducten.

10 Verstrekking en Gebruik

10.1 Groome Computer Solutions B.V. zal gebruiker de standaard programmaproducten, in enkelvoud, vastgelegd op een informatiedrager, in een voor de centrale verwerkingseenheid direct uitvoerbare vorm verstrekken. De informatiedrager wordt, indien niet door gebruiker verstrekt, afzonderlijk in rekening gebracht. Groome Computer Solutions B.V. zal gebruiker voor elk standaard programmaproduct één set documentatie kosteloos verstrekken.

10.2 Het gebruik van standaard programmaproducten valt onder de verantwoordelijkheid van gebruiker. Groome Computer Solutions B.V. is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook die voortvloeit uit het gebruik of niet kunnen gebruiken van de ter beschikking gestelde standaard programmaproducten. Groome Computer Solutions B.V. is niet aansprakelijk voor kosten van reproductie of herstel van geheel of gedeeltelijk verloren gegane informatie. Schaduw-draaien, een afdoend back-up systeem en een goed systeembeheer vallen onder de verantwoordelijkheid van de gebruiker en dienen aan het in gebruik nemen ten grondslag te liggen.

11 Algemeen

Deze voorwaarden prevaleren boven de algemene, met dien verstande dat de algemene voorwaarden de verhouding tussen partijen beheersen, voorzover zij met de onderhavige voorwaarden niet in strijd zijn, en/of voorzover enige bepaling van de onderhavige voorwaarden niet verbindend mocht blijken te zijn.

 

1 januari  2023
Groome Computer Solutions B.V.
Koppelenburgerweg 16
6971AM, Brummen